fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Нотариални такси

Всяка сделка за покупко-продажба на недвижим имот минава през изповядване пред нотариус.

При изповядване на нотариалната сделка страните следва да се явят пред нотариус за подписване на нотариалния акт.

Компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът.

За изповядване на сделката, продавачът предоставя в оригинал пред нотариуса документите за имота, от които произтича правото на собственост. Самият процес по изповядване на сделката преминава през няколко стъпки, които целят да се удостовери самоличността, правото имотът да бъде продаден от продавача и доброволното волеизявление на страните.
1. Нотариусът проверява самоличността и дееспособността на явилите се пред него лица
2. Нотариусът проверява дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота- в това число за наличието на тежести на имота, данъчни задължения на продавача и пр
3. Нотариусът се уверява, че представеният проект за нотариален акт отговаря на законовите изисквания
4. Нотариусът проверява дали продавачът е собственик на имота
5. Нотариусът прочита на страните съдържанието на проекта за нотариален акт и страните потвърждават пред нотариуса волеизявленията си, отразени в проекта за нотариален акт
6. Нотариалният акт се подписва от страните и от нотариуса
7. Нотариусът снабдява страните с препис от нотариалния акт

За гореописаната услуга, нотариусът събира нотариална такса. Нотариалните такси са описани в Закона за нотариусите и нотариалната дейност