fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.finansimo.com или използвате услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме. Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Тази Политика за защита на лични данни има за цел да ви информира как управляваме вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и / или регистрирате профил, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.

I. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „Финансимо ЕООД с EИК 201076138, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1505, Ул. Атанас Узунов 41, office@finansimo.com тел.: 0888882564

II. ДЕФИНИЦИ

В настоящите политика за защита на личните данни, следните използвани термини имат значение, както следва:
 Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 Обработващ личните данни (наричан още “Обработващ”) означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора  Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, изтриване или унищожаване на данните. Обработване на лични данни се състои и в осигуряване на достъпа до определена информация само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп.  Субект на лични данни е идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, чиито лични данни се обработват от Администратора.
 Регламентът е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

III. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Данни събирани за доказване правото на собственост върху недвижим имот. Данни за клиента: три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес и в определени случаи данни за семеен статус, с оглед доказване правото на собственост върху недвижим имот. Данни събирани за установяване самоличността на клиента, при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти: Имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция и в някои случаи семейно положение, Данни, събиране с цел изпълнение на заявените услуги и отговаряне на запитвания и други искания отправени чрез електронна поща, телефонен номер, мобилен телефон или на адреса на администратора Лична информация се събира в момента, в който субектите на лични данни се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания. Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае. Може да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да получавате тази информация (1) чрез електронна поща, (2) чрез кратко съобщение, изпратено на мобилен телефон, (чрез обаждане по телефона) или друго всяко от посочените по-горе Вашето съгласие е доброволно и вие можете да се възползвате от нашите услуги и в случай, че не ни го предоставите. Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на dpo@finansimo.com

IV. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на личните Ви данни е необходимо с оглед предоставянето от Финансимо ЕООД на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти, доколкото по смисъла на действащото законодателство му е вменено в задължение съхраняването на такива данни, както и на основание законните интереси на Финансимо ЕООД и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се свежда до минимално необходимото за тази цел. Приемаме, че всеки клиент или потенциален такъв предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля.
Финансимо ЕООД не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от вас при посещението ви на нашия сайт.

Основание: Сключване на договори за посредничество при сделки с недвижими имоти
Обработвани данни: Три имена, данни от документ за самоличност, данни от документи за собственост на недвижими имоти, актове за гражданско състояние и други данни, които са необходими за идентифициране на лицето, с оглед съставяне и издаване на необходимите документи във връзка с предоставянето на посредническите услуги.

Основание: За маркетингови цели
Само при наличие на изрично съгласие за това от страна на субекта на лични данни. Липсата на съгласие или неговото оттегляне не се отразява по никакъв начин на възможността да се използват посредническите услуги, предлагани от Обработващия лични данни.

V. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Финансимо ЕООД въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

VI. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

VII. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството дава достъп до вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз.

Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Финансимо ЕООД услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;

VIII. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Съгласно приложимите закони за защита на данните имате следните права:

Право на достъп и получаване на копие от вашата лична информация: Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някоя от вашите лични данни. В такъв случай може да имате достъп до вашата лична информация и до до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.. В някои случаи можете да поискате да ви предоставим електронно копие на вашата информация и да поискате копие от вашите лични данни, както и

Право да коригирате личната си информация: Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за вас, не е вярна или актуална, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин;

Право на забравяне/изтриване на данни: Имате право да изтриете личните си данни от базата данни на Финансимо ЕООД при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение от Финансимо ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Финансимо ЕООД; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Можете да изпратите искането си за упражняване на всякое от гореописаните права, на електронна поща office@finansimo.com . В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните ви, копия от определена информация от профила ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство. Можете да оттеглите съгласието си във връзка с получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни
електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

IX. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност. В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани. Данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период от 5 години. Данните, които са предоставени при подаване на обява чрез сайта ни се съхраняват за период от 5 години. При сключване на посреднически договор данните се съхраняват за период от 5 години след прекратяване на договора; Данните за местоположение се съхраняват за период от 5 години.

X. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Финансимо ЕООД си запазва правота да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

XI. НАДЗОРЕН ОРГАН

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, както следва:
Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525 Email: kzld@cpdp.bg Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

XII. КОНТАКТИ

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния имейл адрес: office@finansimo.com