fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Промени в ЗУТ

На 27 януари 2021 Парламентът прие промени в Закона за устройство на територията(ЗУТ). На кратко промените касаят:

  • Разрешение за строеж ще се дава само, ако улиците около обекта вече са собственост на общината. В допълнение, даден обект може да се въведе в експлоатация само, ако вече са изпълнени мероприятията по изграждане на улици. Това правило вече се прилага върху териториите със средно и високо застрояване. Законът изрично уточнява, че изграждането на улици, пътища и алеи може да се извърши и за сметка на собствениците.
  • Ателиетата получават статут на жилищата. Досега сградите с ателиета позволяваха да се заобиколят по-високите изисквания за отстояния, които важат при жилищните сгради.
  • Подземното паркиране в сгради – за сгради разположени в съседни урегулирани поземлени имоти подземното паркиране може да се осъществява чрез общ достъп, въз основа на нотариално заверен писмен договор за учредяване на право на преминаване
  • Общината ще премахва по-лесно мобилни обекти за търговия, ако не са по правилата.
  • Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) ще е отговорна за лицата, които упражняват строителен надзор и консултантите по инвестиционни проекти. ДНСК ще проверява и оценките за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на закона, отразени в комплексния доклад, съставен от консултанта.
  • Министерството на регионалното развитие и благоустройството ( МРРБ) да развива и поддържа Единен публичен регистър по устройство на територията.
  • Кметът на общината организира поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им. както и Архив на издадените строителни книжа. Същото е предвидено и за областния управител.
  • Промяна на предназначението на сграда или на част от сграда – обект на образованието, науката, здравеопазването, културата, както и на спортни обекти и съоръжения може да се извърши само след писмено съгласие на съответния министър.
  • Гражданите, чиито интереси са засегнати от общите устройствени планове, ще могат да ги обжалват.