fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Каква е ролята на Нотариуса при изповядване на сделка с недвижим имот

Съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Нотариусът е юрист, на когото е възложено извършването на предвидените в законодателството нотариални действия или иначе казано Нотариусът удостоверява с подпис и печат истинността на юридически актове и документи. Нотариусът гарантира и валидността на сключените договори, като удостоверява подписите, документите и делата представени и положени в негово присъствие.

Всички нотариуси са вписани в Регистъра на Нотариалната камара- – той е публичен и достъпен за всеки гражданин. Ако избраният от вас Нотариус е регистриран, това означава, че е одобрен от Съвета на нотариусите и съответно Министъра на правосъдието и следователно легитимен.

За услугите на Нотариуса се заплаща определена нотариална такса.

Обичаен списък изискван от нотариуса при сделка с недвижими имоти:

Документи удостоверяващи собствеността на недвижимия имот

Най-често продавачът се легитимира като собственик със следните документи:

 • нотариален акт – за покупко-продажба, за дарение, за замяна, констативен нотариален акт и др.;
 • саморъчно или нотариално заверено завещание;
 • договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;
 • договор за продажба на държавни или общински имоти, сключен по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост;
 • съдебно решение или договор за доброволна делба;
 • брачен договор;
 • съдебно решение по иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите за обявяване на предварителен договор за окончателен;
 • крепостен акт;
 • решение на Поземлената комисия или Общинската служба „Земеделие и гори“ за възстановяване на имота.

Сред задължително изискваните документи за имота са още:

 • Данъчна оценка
 • Скица на имота и прилежащата земя (ако земята е обект на сделката)
 • Схема на самостоятелен обект в сграда
 • Удостоверение за Административен адрес на имота
 • Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот (удостоверение за тежести)

Документи, удостоверяващи самоличността на страните и правото им да бъдат страни по сделката

 • Лични документи
 • Нотариално заверени пълномощни
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за наследници

Декларации, които се подписват при покупко-продажба

При подписване на нотариалния акт за продажба на имота, страните попълват и следните декларации:

 • Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – от продавача;
 • Декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД – от продавача и от купувача;
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – от продавача и от купувача;
 • Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП – от продавача и от купувача, ако са юридически лица;
 • Декларация за произход на средствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП – от купувача.
 • Документи, удостоверяващи самоличността на купувача и продавача (в случай че са физически лица) и документи, удостоверяващи