fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

register

Имотен регистър и неговото приложение

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на България, която се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на недвижимите имоти.

Регистърът показва актуалната собственост след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.

Каква информация мога да открия в имотния регистър?

Има множество обстоятелства, които подлежат на вписване в имотния регистър. Тези обстоятелства могат най-общо да се обособят в три групи:

  • Актове, с които се прехвърлят собственост  – примерни актове от този тип са нотариалните актове, договорите за прехвърляне на наследство, споразумения за делба, договори за наем, сключени за срок по-дълъг от една година и др.
  • Искови молби по дела, свързани с недвижим имот, и постановени по тях съдебни решения  – пример: искови молби, с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване или признаване нищожността на актове, свързани със собствеността върху недвижими имоти; актове обявяващи предварителен договор за окончателен и пр
  • Ипотекивъзбрани и др.

Кой има право на достъп до имотния регистър?

Имотният регистър на Република България е публичен.

Къде може да се направи справка ?

Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет в новия портал за достъп до имотен и търговски регистър след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.