fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Закупуване на имот, какво следва?

(1)Деклариране

Много от купувачи, особено тези, които купуват имот за първи път, смятат, че всичко приключва с изповядване на сделката, но това е само първа стъпка.

До скоро всеки, който е придобил нов имот, без значение дали строителството е ново или старо, беше задължен в двумесечен срок от изповядването и вписването на сделката в Агенцията по вписванията, да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. След изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019г., задължението на новите собственици да подават данъчна декларация в двумесечен срок от придобиване на недвижим имот или ограничено вещно право върху такъв, отпадна. Новите собственици на имоти, придобити чрез покупко-продажба, замяна, дарение или друга правна сделка, нямат задължение за декларират собствеността си. Вместо това, Службите по вписванията и нотариусите са задължени в 7-дневен срок да предоставят на данъчните служби към общините информация за прехвърлените недвижими имоти и превозни средства, както и за размера на заплатения местен данък за придобиването им.

За други случаи на придобиване, извън посочените по-горе, например – новопостроена сграда, преустройство и промяна на предназначението на недвижим имот, придобиване на имот по наследство, съществуват особени правила, като задължението за подаване на данъчна декларация остава в сила.

Къде се подава декларацията?

Процедурата по декларирането изисква да се подаде молба в отдел „Местни данъци и такси“. Имайте предвид, че това трябва да се случи в общината по местонахождение на недвижимия имот. С подаването на молбата, сте задължени да заплатите държавна такса към Агенцията по вписванията, като таксата за вписване на новия нотариален акт е въз основа на цената, която ще платите за имота. Размерът ѝ е 0.1% върху продажната цена. За разлика от местния данък, тя е фиксирана за територията на цялата страна.

Документи при деклариране на имот от физически лица


1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
2. Нотариален акт за собственост /копие/;
3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация /в случай на ново строителство/;
4. Удостоверение за наследници /при наследство/;
5. Решение на ТЕЛК /при основно жилище, когато е приложимо/;
6. Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.

Обстоятелства варират спрямо условията, при които се случва придобиването на имот, като, например, такъв е случаят при унаследяване на жилище. Тогава сроковете за деклариране са различни, тъй като в тези случаи действа друга разпоредба на закона. При наследяване на имот срокът, в който декларацията трябва да се подаде, е шест месеца. Идентичен е срокът, предвиден за  подаване на декларациите за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползват и останалите наследници. При неподаване на декларация от наследниците, заветниците или техния законен представител (например при случай на родители на малолетно дете, което наследява апартамент от своя дядо), се дължи глоба в размер от 10 до 500 лв.

Важно е да имате предвид, че данъчна декларация трябва да бъде подадена и при промяна в имота, която би могла да доведе и до промяна и на данъка. Такива са например случаите на голямо преустройство, промяната на статута на имота от основно жилище в жилище, както и при смяна на предназначението – от жилище в офис. Полезно е да знаете, че декларирането на имот може да се осъществи и от упълномощено лице. Имайте предвид, че за всеки имот се подава отделна декларация.

Ако все още търсите подходящ имот и финансираща банка, ние от Финансимо с удоволствие ще ви съдействаме