fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Договор за наем на имот и неговите особености!

Наем

В българското законодателство договорът за наем е регламентиран в чл. 228 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно този закон, с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя имот за временно ползване, а наемателят – да му плати определена цена за това. 

Законът дава широка свобода за постигане на уговорки между двете страни. Не могат да се правят само уговорки, които противоречат на закона. Това означава, че при сключването на договор за наем, от значение е волята на договарящите се страни и затова всяка от тези стране трябва да бъда внимателна с какви условия се съгласява при подписването на договора за наем.

Срок на договора

Договорът за наем се счита за сключен при постигане на съгласие от наемателя и наемодателя за временното предоставяне на имота за ползване от наемателя.  След изтичането на определения период от време, имотът трябва да бъде върнат на наемодателя. Началото на договорът за наем обичайно е моментът на подписването му или съответно момента, който са договорили страните. Краят на договора за наем е моментът на изтичане на срока на договора или моментът, в който договорът е прекратен.

Според срока, за който е сключен, договорът за наем може да бъде срочен или безсрочен. В случай че страните са се договорили за конкреттна продължителност на договори, то налице е  срочен договор за наем. С изтичането на предварително договорения срок,  договорът се прекратява, с изключение на случаите,  когато срочният договор се преобразува в безсрочен такъв. При безсрочния договор, за разлика от срочния, страните не определят продължителност на наемното правоотношение. Безсрочният договор може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие, когато наемът е месечен.

Най-често договорите за наем се сключват за срок от 1 година. Това се прави, за да може, наемателят и наемодателят, да имат възможност да променят някои уговорки, например да актуализират наемната цена.

Трябва да имам предвид, че срокът за ползване на наетото помещение НЕ може да бъде по-дълъг от 10 години, а в определени случаи  не може да бъде по-дълъг от 3 години.

Нотариална заверка на договор за наем

Нотариалното вписване на договорите за наем се прави с цел да се  гарантират интересите – обичайно на наемателя и то в случаите, когато по време на договора за наем собствеността на имота се променя.  Ако договорът за наем е сключен при нотариус, който да удостовери датата на подписването на този договор, дори и при продажба на имота, наемателят ще може да го ползва до края на уговорения  срок, но не повече от 1 година от продажба на наетия апартамент.

Когато сключеният договор за наем бъде вписан в имотния регистър, наемателят ще може да ползва имота до края на уговорения в този договор срок, без значение дали собственикът е продал жилището след вписването на договора за наем.

Протокол за опис на жилището

Неразделна част от договора за наем е протоколът, описващ състоянието на жилището в момента на наемането му. В този протокол се описват и наличните мебели и оборудване. Протоколът трябва да е подписан двете страни и гарантира това, че Наемодателят няма да търси отговорност за повреждане или изчезване на имущество, което не  е предадено или е описано като предадено в лошо състояние.