fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

FAQs

FAQs

Не чакайте да закупите недвижими имоти. Купете недвижими имоти и изчакайте!

Въпроси свързани с покупката или продажбата на недвижим имот

Кой плаща разходите при продажба на недвижим имот

Обичайно, при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България  разходите се поделят по равно между страните (купувач и продавач). Има обаче изключения от това правило и те зависят от условията, които страните  договарят по между си .

Нотариални такси при покупко- продажба на имот

Нотариалната такса се събира се от нотариуса, удостоверяващ сделката, като сумата е съгласно тарифа на нотариалните такси, и зависи от материалния интерес- т.е според посочената в нотариалния акт  цена на имота.


Отговори на най-често задаваните въпроси от Наематели и Наемодатели

Информация за приложимите такси и комисиони при сделки с недвижими имоти

Въпроси свързани с креди и други финансови инструменти

Какви документи са необходими за закупуване на имот в Гърция

За закупуване на имот в Гърция е необходим следния набор документи:

 • валиден паспорт
 • документ, удостоверяващ постоянно пребиваване (паспорт/лична карта, издадена от  държавата на пребиваване- ако сте български гражданин Личната карта издадена от МВР)
 • удостоверение за трудова заетост (официален документ, потвърждаващ заетостта и работодателя на потенциалния купувач
 • копие от данъчната декларация  или друго удостоверение за доход (отчет за приходи, банково извлечение). Този документ е необходим само за регистрация на сметка в гръцка банка.

Това са документите, които е необходимо да предостави купувача, допълнително продавачите на имота предоставят документите на самият имот.

Разходи за прехвърляне и регистриране на имот в Гърция

Разходите по регистрацията на недвижим имот в Гърция включват:

 • данък върху прехвърлянето
  на правото на собственост,
 • адвокатски такси
 • нотариални такси
 • разходи за регистрация на собствеността 
 • Комисион на брокера

Правни принципи при закупуване на имот в Гърция

В случай че една от страните по имотна сделка не е гръцки гражданин, трябва да се извършат следните действия:

1.Пълномощно.

Издаването му се извършва от гръцки нотариус в присъствието на акредитиран преводач (задължително). Това пълномощно упълномощава  избрания от купувача акредитиран адвокат, да действа от името на чуждия гражданин. В пълномощното се описват правомощията, предоставени на адвоката за целите на изготвянето и изпълнението на Договора за покупко-продажба.
С пълномощното адвокатът регистрира купувача като данъкоплатец в Гърция и открива банкова сметка в държавна банка (на името на купувача).

Задължение на адвоката е и да провери в регистъра на държавната собственост за историята на собствеността на имота,  съществуващи или предишни ипотеки, тежести или други такси, съществуващи и предишни договори и пр.

Задължение на адвоката е да изготви, подпише и завери доклад, съдържащ всички извършени проверки, койго доклад се предоставя на потенциалния купувач.
Упълномощеният адвокат съставя и данъчна декларация за прехвърляне  на имота и го изпраща на местния данъчен орган.

2.Договор за покупко-продажба


Двете страни (Купувач и Продавач) подписват Договора за покупко-продажба в присъствието на нотариус и акредитиран преводач.

3.Вписване на договора в Регистър на собствеността

След подписването на споразумението адвокатът го вписва в Държавния регистър на собствеността, който е последният, неразделен и задължителен етап от сделката за покупка на имот.
Купувачът получава пълен пакет от документи, надлежно нотариално заверени и преведени на техния роден език, заедно с Разрешение за строеж, Сертификат за консумация на енергия, План за оформление на имота и неговия топографски план.

Данъчна ставка при покупка на имот в Гърция

 
Данъчната ставка възлиза на 3,09%, ако имотът Разрешение за строеж е издадено преди 01.01.2006 г., и на 24%, ако е издадено след тази дата. Плащането на данък в размер на 24% е временно спряно до 31/12/2022